Katalóg ubytovania s priamymi kontaktmi na penzióny, priváty, chaty, hotely, ubytovne a lacné ubytovanie na horách aj v meste.

Obchodné pomienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) prevádzkovateľa TopUbytko.sk

I. Základné ustanovenia


Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je prevádzkovateľ Grand Promo s.r.o., IČO: 48025488, DIČ: 2024183370, so sídlom Diakovce 627, 925 81 Diakovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 35354/T a na strane druhej je kupujúci, inzerent poprípade objednávateľ (ďalej len "inzerent").

II. Informácie o Ubytovacom zariadení


Prevádzkovateľ umožní na internetových stránkach publikovať podrobnosti o ubytovacom zariadení, jehu službách, cenách a ďalšie informácie potrebné pre informovanie klientov. Inzerent sa zaväzuje na webových stránkach prevádzkovateľa uvádzať informácie pravdivé, presné, ucelené (žiadne informácie nebude vedome zadržiavať) a pravidelne ich aktualizovať. V prípade, že poskytnuté informácie a materiály dodané inzerentom nebudú pravdivé, porušujú práva tretích strán alebo spôsobujú iné právne spory, tak inzerent za toto nesie plnú todpovednosť.

III. Popis služby TopUbytko.sk


Server TopUbytko.sk je zameraný na zobrazovanie jednotlivých ubtovacích zariadení (ďalej len "inzeráty") za účelom ich predstavenia a ponuky predaja ubytovania v nich koncovým užívateľom serveru TopUbytko.sk, tzn. ponúka uživateľom možnosť vyhľadania ubytovacích zariadení a získanie bližších informácií o nich s cieľom priameho kontaktu s prevádzkovateľom ubytovacích zariadení za účelom prípadnej rezervácie ubytovania.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob zobrazovania ponúk inzerátov vrátane jeho triedenia a radenia a tento spôsob kedykoľvek zmeniť. Jednotlivé položky inzerátov môžu byť za účelom zobrazovania zaraďované do rôznych skupín alebo kategórií podľa určenia prevádzkovateľa. V tejto súvislosti je prevádzkovateľ oprávnený upraviť zobrazované údaje podľa svojho uváženia.

IV. Registrácia Ubytovacieho zariadenia do služby TopUbytko.sk


Základné podmienky pre registráciu do služby TopUbytko.sk:
 • Ubytovacie zariadenie musí skutočne existovať.
 • Ubytovacie zariadenie musí spĺňať všetky podmienky dané právnymi predpismi pre jeho prevádzkovanie.
 • Ubytovacie zariadenie sa pre inzerciu na TopUbytko.sk nesmie nechať zastupovať treťou stranou, tzn. nesmie využívať pre používanie služieb na serveri TopUbytko.sk iný tretí subjekt, pokiaľ mu k tomu neudelil písomné splnomocnenie.

Povinné údaje uvádzané inzerentom pri registrácii na webových stránkach prevádzkovateľa, tj. registrácia partnera/inzerenta:
 • Email
 • Heslo
 • Meno a priezviko / Názov firmy
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • Krajina
 • Telefón

Povinné údaje uvádzané pri zakladaní jednotlivých inzerátov na webových stránkach prevádzkovateľa inzerentom:
 • Typ objektu
 • Názov objektu
 • Kraj
 • Okres
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • Email
 • Telefón

V. Ďalšie podmienky


V prípade, že inzerent prevádzkuje viacero ubytovacích zariadení, ktoré chce na webových stránkach prevádzkovateľa inzerovať, je nutné každé takéto ubytovacie zariadenie vložiť do systému ako samostatný inzerát a to bez akýchkoľvek náznakov prepojenia v textoch a popise ubytovacie zariadenia. Taktiež je zakázané si v takomto prípade zakladať viacero partnerských účtov. Systém umožňuuje správu aj viacerých inzerátov pod jediným účtom inzerenta.

VI. Schválenie ubytovacieho zariadenia


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo schválenia každého novo registrovaného inzerenta a ubytovacieho zariadenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie inzerenta alebo zverejnenia ubytovacieho zariadenia napríklad z dôvodu porešenia týchto podmienok.

Inzerent sa zaväzuje prípadné pripomienky zo strany prevádzkovateľa TopUbytko.sk k registrácii inzerenta alebo ubytovacieho zariadenia vyriešiť (napr. údaje opraviť) do 14 dní od zaslania upozornenia prostredníctvom emailu.

VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán


K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

VIII. Finančné podmienky


Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať platbu vopred za všetky služby súvisiace so službou TopUbytko.sk.

Zverejnenie inzerátu ubytovacieho zariadenia je spoplatnené cenou 36 € za rok (365 dní). Všetky ceny sú konečné, nakoľko prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH.

Prevádzkovateľ vystaví inzerentovi za vloženie inzerátu zálohovú faktúru, ktorú je inzerent povinný do 7 dní od jej vystavenia uhradiť. Na základe úhrady zálohovej faktúry a schválenia ubytovacieho zariadenia je toto ubytovacie zariadenie zobrazované v katalógu pre všetkých návštevníkov portálu a zároveň je v partnerskej administrácii sprístupnená faktúra, daňový doklad na poskytnuté služby.

Inzerent súhlasí, že daňový doklad bude mať elektronickú podobu vo formáte PDF s možnosťou jeho vytlačenia inzerentom do papierovej podoby.

IX. Závěrečné ustanovenia


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť či zastaviť zverejnovanie akýchkoľvek údajov inzerátov, pokiaľ:

 • sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok
 • sú spôsobilé privodiť prevádzkovateľovi či tretím stranám újmu
 • svojím obsahom nezodpovedajú záujmom prevádzkovateľa
 • nie sú pravdivé

Prevádzkovateľ je oprávnený zmluvný vzťah kedykoľvek vypovedať s tým, že výpoveď zmluvy je účinná jej doručením inzerentovi a to aj prostredníctvom emailu.

Inzerent je zodpovedný za obsah inzerátov v tom zmysle, že nie je oprávnený akokoľvek prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia inzerentom poskytnutých údajov prostredníctvom serveru TopUbytko.sk.

Prevádzkovateľ TopUbytko.sk prehlasuje, ze všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií prevádzkovateľa a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej strane a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa inzerátov v katalógu. Prevádzkovateľ postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a taktiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, pričom dodržujeme Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známe tiež ako GDPR. Inzerent dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely plnenia predmetu zmluvy a využitia pre marketingové účely prevádzkovateľom (napr. pre zasielanie obchodných informácií, sms) a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická. Inzerujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu (vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje na vybavenie elektronickej komunikácie dobu 10 pracovných dní. Ku komunikácii s inzerentmi využíva tzv. chat s inzerentmi, implementovaný priamo v administračnom rozhraní partnerskej sekcie webových stránok, ktoré výrazne urýchľuje komunikáciu a to nad rámec vyššie uvedenej doby.

Prevádzkovateľ garantuje zobrazenie a dostupnosť inzerátov spojených s dostupnosťou webových stránok s efektivitou 98%. V prípade, že by nastal výpadok serveru na dlhšiu dobu, ktorý spôsobí nižšiu dostupnosť portálu ako uvedených 98%, bude sa toto riešiť zo strany prevádzkovateľa tak, že predĺženie inzerátov bude ponúknuté s určitou zľavou na základe dohody s inzerentom.

Za porušenie týchto podmienok či z dôvodov v týchto podmienkach uvedených si prevádzkovateľ vyhradzuje právo prerušiť zobrazovanie ponúk inzerenta podľa závažnosti až na dobu neurčitú alebo úplne zrušiť registráciu inzerenta a to aj bez predchádzajúceho vyrozumenia inzerenta.

Prevádzkovateľ je oprávnený primerane zmeniť tieto obchodné podmienky. O týchto zmenách bude inzerenta informovať formou emailovej správy. Inzerent je oprávnený takéto zmeny odmietnuť, v takom prípade je povinný tieto zmluvné podmienky písomne vypovedať na adrese sídla prevádzkovateľa.

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.